Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Jesteś cudzoziemcem w Polsce i potrzebujesz wsparcia – dowiedz się na jakie świadczenia

z pomocy społecznej możesz liczyć

Udzielaniem świadczeń z pomocy społecznej zajmują się gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej (GOPS lub MOPS) działające w każdej gminie i mieście w Polsce oraz powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) działające w każdym powiecie.

Pomoc integracyjna

Jeśli uzyskałeś w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zgłoś się do powiatowego

centrum pomocy rodzinie w powiecie, na terenie którego znajduje się miejscowość, w której

mieszkasz i w ciągu 60 dni od daty uzyskania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej złóż wniosek o pomoc integracyjną dla cudzoziemca.

W powiatowym centrum pomocy rodzinie świadczone jest wsparcie w formie poradnictwa

specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej, jak również udzielana jest pomoc integracyjna

uchodźcom i osobom z ochroną uzupełniającą.

Cudzoziemcy, którzy otrzymali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (jak również cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu połączenia się z rodziną dla członka rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Polski i posiadającego status uchodźcy lub ochronę międzynarodową) mogą skorzystać z pomocy realizowanej przez okres do 12 miesięcy
w ramach tzw. indywidualnego programu integracji
mającego na celu wspieranie procesu ich integracji.

Pomoc jest udzielana w formie:

 • świadczeń pieniężnych:

– na pokrycie kosztów utrzymania, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież,

obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe oraz

– na pokrycie kosztów związanych z nauką języka polskiego;

 • opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • pracy socjalnej;
 • poradnictwa specjalistycznego, w tym prawne, psychologiczne i rodzinne
 • udzielania informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami;
 • innych działań wspierających proces integracji cudzoziemca.

Pomoc społeczna

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej w pełnym zakresie przysługuje cudzoziemcom, którzy mają miejsce zamieszkania i przebywają na terenie Polski oraz posiadają:

 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • status uchodźcy
 • ochronę uzupełniającą
 • zezwolenie na pobyt czasowy wydane w celu połączenia się z rodziną dla członka rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Polski i posiadającego status uchodźcy lub ochronę międzynarodową
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone osobom posiadającym zezwolenie na pobyt

rezydenta długoterminowego wydane przez inne państwo członkowskie UE, mającym

zamiar wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, podjęcia lub

kontynuowania studiów lub szkolenia zawodowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wykazującym, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie w Polsce. Prawo do pomocy społecznej mają też zamieszkujący
i przebywający w Polsce obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin, posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski.

Do świadczeń z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania
i zasiłku celowego uprawnieni są cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terenie Polski w związku z uzyskaniem:

 • zgody ze względów humanitarnych
 • zgody na pobyt tolerowany.

Jeśli Ty lub Twoja rodzina potrzebujecie pomocy, zgłoś się do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz. Kontakt do ośrodka pomocy społecznej uzyskasz w urzędzie miasta lub gminy.

Cudzoziemcy uprawnieni do korzystania z pomocy społecznej, jeśli znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria objęcia wsparciem ze strony instytucji pomocy społecznej mogą w ośrodku pomocy społecznej uzyskać pomoc w formie:

 • świadczeń pieniężnych – w tym np.: zasiłku okresowego, zasiłku celowego
  i specjalnego zasiłku celowego,
 • świadczeń niepieniężnych – w tym: pracy socjalnej, schronienia, posiłku, usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania lub ośrodkach wparcia, mieszkania chronionego, pobytu i usług w domu pomocy społecznej.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 15.07.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content