PCPR

Powiatowe Centrum Pomowy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin.

Do zadań realizowanych przez PCPR należy między innymi:

 1. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
 2. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nim skierowanych osób.
 3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie:
  • placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i rodzinnego,
  • placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym – świetlice i ogniska środowiskowe,
  • tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie
 4. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.
 5. Opieka nad pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych udzielanie pomocy finansowej z tytułu kontynuowania nauki oraz usamodzielnienia.
 6. Przygotowywanie i szkolenie rodzin zastępczych.
 7. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz kierowanie osób wymagających wsparcia w tym zakresie.
 8. Zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
 9. Doradztwo metodyczne dla kierowników ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również:

 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
   • organizowanie pomocy w zakresie dofinansowania do:
    • turnusów rehabilitacyjnych,
    • sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
    • likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się,
    • zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
   • prowadzenie wypożyczalni sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego,
   • realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej poprzez:
    • udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
    • przystosowanie tworzonych lub istniejących miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
   • przygotowywanie i organizowanie imprez integracyjnych,
   • dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej,
   • działania związane z realizacją powiatowego programu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
  1. Pomoc uchodźcom.
  2. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.
  3. Opracowywanie programów celem pozyskiwania środków.
  4. Opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspieranie osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.
  5. Prowadzenie Punktu Poradnictwa Rodzinnego.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content