§  1.

Wstęp

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zwane w dalszej części Centrum zapewnia obsługę osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnością.
 2. Procedura określa zasady postępowania pracowników Centrum w przypadku kontaktu z osobami ze szczególnymi potrzebami o określa wymogi związane z dostępnością architektoniczną, przestrzenną  czy informacyjno-komunikacyjną.
 3. Ilekroć w dalszej części jest mowa o:
  1. osobie ze szczególnymi potrzebami – należy przez to rozumieć osobę, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami (wg art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami);
  2. pracownik pierwszego kontaktu – pracownik Centrum, który został poproszony o pomoc lub informację w zakresie sposobu załatwienia sprawy przez osobę ze szczególnymi potrzebami;
  3. Centrum –  Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ulicy Krasickiego.

§ 2

Udogodnienia architektoniczne

 1. Dostępność budynków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zostały opisane w deklaracji dostępności Urzędu.
 2. Osoby poruszające się na wózku mogą skontaktować się telefonicznie na 58 681-53-94
  z Centrum w celu ustalenia osoby kompetentnej do załatwienia sprawy.
 3. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w razie potrzeby, uzyskują pomoc od pracowników pierwszego kontaktu – pracowników punktu obsługi klientów. Punkt obsługi klientów się na parterze budynku Centrum.
 4. Pracownicy pierwszego kontaktu wychodzą z inicjatywą nawiązania kontaktu z osobą ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to szczególnie osób starszych, osób poruszających się z białą laską lub psem przewodnikiem.
 5. Pracownicy Centrum są gotowi do wypełnienia dokumentów składanych w Centrum przez osobę niewidomą lub niedowidzącą. Po wypełnieniu, pracownik Centrum odczytuje treść opracowanego dokumentu do akceptacji osoby, która go składa.
 6. Osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwane są poza kolejnością. W przypadku kolejki, pracownik Centrum zaprasza osobę ze szczególnymi potrzebami do obsługi poza kolejnością.

§ 3.

Etapy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

 1. Pracownik pierwszego kontaktu przeprowadza wstępną rozmowę z osobą ze szczególnymi potrzebami w celu ustalenia charakteru sprawy, następnie powiadamia odpowiedniego pracownika Centrum.
 2. Jeżeli istnieją bariery, które uniemożliwiają lub bardzo utrudniają obsługę osoby ze szczególnymi potrzebami na stanowisku pracownika merytorycznego, pracownik ten obsługuje osobę ze szczególnymi potrzebami w wyznaczonym stanowisku lub na parterze budynku Centrum.
 3. Po zakończeniu obsługi pracownik pierwszego kontaktu, jeżeli zachodzi taka potrzeba, służy pomocą osobie ze szczególnymi potrzebami w opuszczeniu budynku
 4. Każdy pracownik Centrum niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz zajmowanego stanowiska ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami.

§ 4

Obsługa osób doświadczających trudności w osobistym kontakcie

 1. Osoby doświadczające trudności z osobistym przybyciem do siedziby Centrum mogą załatwić sprawy za pośrednictwem następujących środków komunikacji:
  1. telefonicznie na numer: 58-686-50-05
  2. faksem na numer: 58 681-53-94
  3. e-puap: /PCPRKOSCIERZYNA/SkrytkaESP
  4. pocztą elektroniczną na koscierzyna@powiatkoscierski.pl
  5. listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Krasickiego 4. 83-400 Kościerzyna

§ 5.

Obsługa osób posiadających trudności w komunikowaniu się

 1. Osoby posiadające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Centrum przy pomocy tak zwanej osoby przybranej, którą może zostać każda osoba fizyczna która została wybrana przez osobę uprawnioną i posiada ukończone 16 lat.
 2. Rolą osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu sprawy w Centrum osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się.
 3. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej, gdy dane objęte wnioskiem są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje tylko osobie uprawnionej.
 4. Centrum zapewnia dostęp do usługi wideotłumacza polskiego języka migowego PJM. Osoba głucha może samodzielnie uzyskać potrzebne jej informacje lub załatwić sprawy w urzędzie. Rozmowa pracownika urzędu z osobą głuchą będzie prowadzona w czasie rzeczywistym. Pracownik urzędu połączy się z tłumaczem, a ten na bieżąco będzie porozumiewał się z osobą głuchą i z pracownikiem urzędu.
 5. usługa jest bezpłatna, dostępna w godzinach 8.00-15.30 i nie wymaga wcześniejszego umawiania. Usługa dostępna jest w punkcie obsługi klienta na parterze Centrum. Stanowisko wyposażone w wideotłumacza jest oznaczone symbolem migających dłoni.

§ 6

Obowiązki pracowników Centrum

 1. Wszyscy pracownicy Centrum mają obowiązek zapoznać się z zasadami obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Za zapewnienie dostępu do Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami a także za jej przestrzeganie, odpowiedzialni jest Dyrektor.

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 10/2022 z dnia

15.04.2022