Karta parkingowa – zmiana dotycząca składania wniosków

W związku z upływem 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, o którym mowa w § 18a  Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (ogłoszonego obwieszczeniem Ministra Rodziny i polityki Społecznej z dnia 5 lipca 2022 r. Dz. U. poz. 1611), 

z dniem 29 września 2023r. wniosek o wydanie karty parkingowej składa się  osobiście,

za wyjątkiem:


1) osoby, która nie ukończyła 18 r.ż., za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jedno z rodziców;
3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek o wydanie karty parkingowej na pojazd należący do placówki składa osobiście osoba uprawniona do jej reprezentowania.

Ponadto z dniem 29 września br. przestaje również obowiązywać sposób doręczania dokumentu za pośrednictwem operatora pocztowego. Odbiór karty parkingowej możliwy będzie wyłącznie osobiście przez wnioskodawcę, osoby określone w pkt 1-3, lub osobę upoważnioną we wniosku. 

Aktualności

„Kurs Na Samodzielność 2024”

Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły letniej projektu „Kurs Na Samodzielność 2024”. Projekt przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content