Zespół ds. Planowania, Analiz i Organizacji

Do podstawowych zadań Zespołu Planowania, Analiz i Organizacji  należy:
1.prowadzenie sekretariatu,
2.opracowywanie projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Centrum (regulaminy, procedury, zarządzenia),
3.organizowanie prawidłowego obiegu ewidencji i przechowywania dokumentacji zgodnie z instrukcja kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz prowadzenie składnicy akt,
4.prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz ich rozpatrywanie,
5.sporządzanie stosownych umów cywilnoprawnych lub porozumień w zakresie wszystkich zadań wynikających z bieżącej działalności Centrum,
6.prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum, w tym spraw okresowej oceny pracowników,
7.realizacja zadań z zakresu bhp i ppoż
8.prowadzenie spraw dotyczących funduszu socjalnego,
9.prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją Centrum oraz dokumentacji    związanej z nadzorem i kontrolami,  
10.prowadzenie gospodarki materiałowo – zaopatrzeniowej, ewidencji środków trwałych oraz spraw związanych z naprawą i konserwacją sprzętu biurowego,
11.prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych,
12.rejestrowanie i rozliczanie kart drogowych,
13.zakup pieczęci urzędowych, pieczątek pracowniczych,
14.prowadzenie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, administrowanie pocztą elektroniczną Centrum i systemem informatycznym,
15.prowadzenie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
16.prowadzenie ewidencji ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablic ogłoszeniowych Centrum,
17.prowadzenie rejestru upoważnień,
18.obsługa systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

Do zadań Zespołu należy ścisła współpraca z Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie w zakresie finansowo – księgowym.

Zespołem  kieruje Dyrektor.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnym kursie online z obsługi smartfona: „Mój pierwszy smartfon – jak zacząć korzystać ze smartfonu i wykorzystywać jego funkcjonalności na

Czytaj więcej »
Skip to content