Zakres działań i obowiązków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawości.

Zakres działań i obowiązków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawości.

Z dniem 1 stycznia 1997r. nastąpiło całkowite rozdzielenie systemu orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych od systemu orzekania dla celów pozarentowych. Są to dwa niezależne od siebie systemy orzekania.
System orzeczniczy ZUS służy przyznaniu świadczenia rentowego jako rekompensaty za utraconą zdolność do pracy. Natomiast w postępowaniu orzeczniczym prowadzonym przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności kryteria orzecznicze opierają się zaś na stwierdzeniu niepełnosprawności  i wynikających z niej ograniczeń w samodzielnej egzystencji i integracji społecznej, są kryteriami biologiczno-społecznymi oceniającymi możliwość funkcjonowania w życiu społecznym.

W orzecznictwie pozarentowym ustala się trzy stopnie niepełnosprawności w stosunku do osób po 16r.ż. tj.:
–    Stopień lekki – do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełna sprawnością psychiczną  i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne
–    Stopień umiarkowany – do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych
–    Stopień znaczny – do którego zaliczamy osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się do celów:

 •     odpowiedniego zatrudnienia,  szkolenia
 •     uczestnictwa w warsztatach terapii  zajęciowej,
 •     konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 •     korzystania  z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej  egzystencji/korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych/
 •     korzystania ze świadczeń pomocy społecznej
 •     uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego
 •     zasiłku pielęgnacyjnego,
 •     korzystanie z karty parkingowej
 •     zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
 •     inne  (korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie oddzielnych przepisów

Natomiast  dzieci przed 16r.ż. są zaliczone, do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodująca konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. Brak jest podziału na stopnie niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się do celów:

 •     Uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego
 •     Uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego
 •     Zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
 •     Uzyskania urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze
 •     Korzystania z karty parkingowej
 •     Korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności należy złożyć:

 •     wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 •   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
 •     kopię dokumentacji medycznej potwierdzającej schorzenie

ORZECZNICTWO RENTOWE A ORZECZNICTWO POZARENTOWE

dawny system orzecznictwaorzeczenie lekarza orzecznika ZUS/ komisji ZUSorzeczenie rentowe KRUSorzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
I grupa inwalidzka
=>

całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji
niezdolność do samodzielnej egzystencji
=>
=>
Stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolność do samodzielnej egzystencji znaczny stopień niepełnosprawności
II grupa inwalidzka
=>
całkowita niezdolność do pracy
=>
Brak odpowiednika umiarkowany stopień niepełnosprawności
III grupa inwalidzka
=>
częściowa niezdolność do pracy lub celowość przekwalifikowania zawodowego
=>
Stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lekki stopień niepełnosprawności

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za jego zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej. Ośrodki pomocy społecznej mogą uczestniczyć na prawach strony w sprawach, w których orzeka Zespół.

Zespół rozpatruje wnioski w sprawie wydania:

 •     Orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia                    
 •     Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 rok życia
 •     Legitymacji osoby niepełnosprawnej dla osób przed 16 roku życia 
 •     Legitymacji osoby niepełnosprawnej po 16 roku życia

Skład Zespołu:

– Przewodniczący Zespołu

– Sekretarz

– pracownik obsługi administracyjnej

– lekarze (neurolog, psychiatra, okulista, laryngolog, internista, chirurg, pediatra)

– pozostali członkowie ( pracownik socjalny, psycholog, pedagog, doradca zawodowy)

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz 1328) do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności jak i stopniu niepełnosprawności załącza się zaświadczenie lekarskie wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku wraz z dokumentacją medyczną potwierdzającą dane schorzenia. Bardzo prosimy o dostarczanie kserokopii dokumentacji medycznej (oryginały do wglądu, bądź kopie potwierdzone już za zgodność z oryginałem przez inne instytucje np. przychodnie) Nie zastosowanie się do powyższego skutkować będzie odmową przyjęcia wniosku.

Jednocześnie informujemy, iż nie świadczymy usług ksero!!!

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 15.07.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content