ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE NAD STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO NA LATA 2022-2026

W dniu 22 września 2021 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2022 – 2026.

Zespół został powołany Zarządzeniem nr 38/2021 Starosty Kościerskiego z dnia 7 września 2021 r.

W spotkaniu Zespołu udział wzięli przedstawiciele jednostek powiatowych i gminnych, Policji, Sądu, służby zdrowia, Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych.

W ramach prac nad dokumentem utworzono sześć grup dla obszarów problemowych tj.:

1. wsparcie rodziny i rozwój pieczy zastępczej,

2. integracja osób: – z niepełnosprawnością w tym z zaburzeniami psychicznymi, – uchodźców,

3. bezpieczeństwo mieszkańców ( problematyka przemocy, uzależnień),

4 sytuacja osób starszych,

5. rynek pracy i zatrudnienie,

6. współpraca i kapitał społeczny (współpraca międzyinstytucjonalna i międzysektorowa, partnerstwa, aktywność organizacji, wzmacnianie potencjału instytucji, organizacji i osób).

Opracowanie Strategii na kolejne lata jest kontynuacją zadań realizowanych przez Powiat z lat poprzednich i zawiera w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej; prognozę zmian w zakresie objętym strategią; określenie: celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, wskaźników realizacji działań.

Frekwencja dopisała. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie jako główny realizator Strategii, dziękuje wszystkim osobom za obecność na spotkaniu, poświęcony czas oraz za duże zaangażowanie w warsztatach.

Aktualności

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się,  członków ich rodzin oraz osób mających

Czytaj więcej »

Dzieje się w PWD

Kreatywne zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne i zabawy na świeżym powietrzu podczas spacerów sprawiają wiele radości. Zajęcia animacyjne są miłą przerwą od codziennych zajęć lekcyjnych w

Czytaj więcej »
Skip to content