Realizacja projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” nabiera tempa.

Po podpisaniu w listopadzie 2020 r. umowy pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego, a Powiatem Kościerskim na realizację projektu o nazwie „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim”, w dniu 20 stycznia 2021 r. decyzją Rady Powiatu powstała ponadgminna placówka wsparcia dziennego o charakterze podwórkowym o nazwie „Pozytywka”. Powołanie do działalności placówki jest wynikiem realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie projektu i jest jednym z czterech zadań założonych w powiatowym przedsięwzięciu. Utworzona placówka jest podwórkową formą działań środowiskowych skierowaną do dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym. W ramach tego zadania dzieci z powiatu wymagające wsparcia będą mogły zostać objęte pomocą w postaci pracy animacyjnej, a wraz ze swoimi rodzicami będą mogli skorzystać z pomocy specjalistów. Zadanie to będzie realizowane przy współpracy z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Zakłada się utworzenie czterech punktów pracy podwórkowej oraz działalność Młodzieżowego Klubu, gdzie swym wsparciem obejmie młodzież i pełnoletnich wychowanków z pieczy. Wsparcie specjalistyczne będzie udzielane w siedzibie PCPR w ramach powstającego Centrum Wsparcia Rodziny należącego do struktury PCPR. CWR jest następnym zadaniem wpisanym w realizację projektu, w ramach którego powstają gabinety i sale terapeutyczne oraz miejsce do siedziby Klubu Młodzieżowego. Obecnie trwają prace remontowo-adaptacyjne. W CWR w zależności potrzeb uczestnicy projektu obu zadań będą mogli uzyskać wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, pomoc psychoterapeuty, terapeuty uzależnień i integracji sensorycznej, mediatora, prawnika, trenera rodziny, pracownika socjalnego, specjalisty pracy z rodziną, asystenta rodziny. Zaplanowane są warsztaty dla dzieci, rodziców, rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze. W projekcie nie zapomniano również o integracji i wspólnym spędzaniu czasu wolnego. Wsparcie będzie udzielane na podstawie sporządzonej diagnozy problemowej i Indywidualnej Ścieżki Rozwoju przyjmującą formę swoistego kontraktu uczestnika. Cały projekt zakłada również wsparcie dla osób z niepełnosprawnością i seniorów. Powstanie Klub Seniora, Centrum Aktywnej Integracji oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Część tych zadań będzie realizowana przez Fundację ‘”Sprawni Inaczej”, która jest partnerem Powiatu w realizacji projektu. Celem głównym projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz specjalistyczne wsparcie rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci. Wsparcie specjalistyczne oraz animacyjne zakłada eliminowanie deficytów lub dysfunkcji uczestników projektu oraz profilaktycznie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu czy marginalizacji wszystkich grup społecznych objętych projektem. Łącznie zakłada się, iż z usług społecznych skorzysta co najmniej 344 osób. Projekt realizowany będzie w okresie od października 2020 r. do grudnia 2022 r. Całkowity koszt projektu wynosi – 4.017.916 zł. Projekt „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działalnie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnym kursie online z obsługi smartfona: „Mój pierwszy smartfon – jak zacząć korzystać ze smartfonu i wykorzystywać jego funkcjonalności na

Czytaj więcej »
Skip to content