Realizacja projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” nabiera tempa

W ramach Centrum Wsparcia Rodziny i działalności Placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego „Pozytywka”, po przeprowadzeniu diagnoz na przełomie stycznia i lutego 2021 r. na bieżąco uczestnicy projektu otrzymują specjalistyczne wsparcie: psychologiczne,terapeutyczne, mediatora, seksuologa, terapeuty SI,pomoc psychiatryczną i prawną. Rodziny zastępcze i ich wychowankowie korzystają już z zajęć indywidualnych. Kolejne działania sukcesywnie są wprowadzane. Teraz kolej na uruchomienie działalności animacyjnej. Od miesiąca maja zaczynamy działalność Klubu Młodzieżowego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz oddziaływania animacyjne dla dzieci z rodzin naturalnych z terenuPowiatu. Jednym z takich miejsc będzie Nowa Karczma, w której utworzono jedną z trzech grup dla pięciu gmin. 11 maja 2021 r. odbyły się oględziny miejsc na zajęcia placówkipodwórkowej, oparte na złożeniach pedagogiki ulicy.Dziękujemy władzom gminy N.Karczma i Ośrodkowi pomocy za zaangażowanie w uruchomienie placówki na swoim terenie, a pozostałym Ośrodkom za pomoc w rekrutacji uczestników. Młodzież i dzieci biorące udział w zajęciach animacyjnych będą mogły miło i konstruktywnie spędzaćczas wolny poprzez integrację, wspólne zabawy i zajęcia tematyczne. Liczymy, iż zajęcia wzmocnią kompetencjespołeczne młodych uczestników projektu. Dzieci, młodzież rodzice/opiekunowie uczestników PWD wezmą udział w indywidualnych i grupowych formach wsparcia organizowanych w placówce.

Projekt „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działalnie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnym kursie online z obsługi smartfona: „Mój pierwszy smartfon – jak zacząć korzystać ze smartfonu i wykorzystywać jego funkcjonalności na

Czytaj więcej »
Skip to content