Punkt Interwencji Kryzysowej

W dalszej części opisany został zakres działań i obowiązków Punktu Interwencji Kryzysowej

ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA
PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KOŚCIERZYNIE ZWANE REGULAMINEM

Postanowienia ogólne
§ 1.

Regulamin niniejszy określa szczegółową organizację, obszar działania oraz zakres wykonywanych zadań przez Punkt Interwencji Kryzysowej.

§ 2.

Punkt Interwencji Kryzysowej zwany dalej PIK jest komórką organizacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

§ 3.

PIK realizuje zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie  w zakresie udzielania pomocy rodzinom z problemem przemocy oraz osobom w sytuacjach kryzysowych w rozumieniu:
1) Ustawy o pomocy społecznej,
2) Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
3) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
4) Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zadania Punktu Interwencji Kryzysowej

§ 4.


Zadaniami PIK są w szczególności:
1) udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej w celu: zapobiegania i przeciwdziałania przemocy domowej, powstrzymywania zjawiska przemocy w rodzinie, zapewnienia bezpieczeństwa, łagodzenia skutków przemocy,
2) udzielanie doraźnej pomocy osobom poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych o charakterze nagłym, losowym, wynikającym z dysfunkcji życia rodzinnego w celu: łagodzenia szkód wynikających z sytuacji kryzysu, przeciwdziałaniu przechodzenia sytuacji kryzysowej w stan chroniczny,
3) współdziałanie z pracownikami socjalnymi Ośrodków Pomocy Społecznej w celu diagnozowania, planowania i realizacji pomocy rodzinom z problemem przemocy i osobom w sytuacjach kryzysowych,
4) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości oraz koordynacja działań w kierunku budowy instytucjonalnego systemu wsparcia,
5) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla różnych grup odbiorców, organizowanie konferencji szkoleniowych i spotkań przedstawicieli różnych instytucji i organizacji w celu zaciśnięcia współpracy,
6) wypracowanie form i metod pracy socjalnej oraz stosowanych procedur mających na celu diagnozowanie, planowanie, realizację i ewaluację różnych form pomocy i działań na rzecz klientów PIK,
7) opracowanie i aktualizowanie bazy danych instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy osobom potrzebującym,
8) edukacja społeczna (spotkania informacyjno-edukacyjne w terenie),
9) tworzenie i realizacja programów profilaktycznych.

§ 5.


PIK udziela pomocy:
1) mieszkańcom powiatu kościerskiego,
2) przedstawicielom różnych instytucji i organizacji działających na rzecz rozwiązania problemu przemocy domowej w formie szkoleń, konferencji,
3) w zakresie wsparcia specjalistycznego poprzez uczestnictwo w programach edukacyjno-szkoleniowych grupom odbiorców zawodowo stykających się z problemem przemocy domowej w szczególności pracownikom socjalnym, funkcjonariuszom policji, pedagogom, pracownikom służ zdrowia,
4) pomoc udzielana w PIK jest bezpłatna.

Tryb przyjmowania i organizacja Punktu Interwencji Kryzysowej

§ 6.

1. Z pomocy PIK mogą korzystać:
1) osoby skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje,
2) osoby zgłaszające się same,
2. Korzystanie z pomocy PIK jest dobrowolne.
3. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia osób będących klientami, PIK ma prawo i obowiązek podjęcia działania z urzędu nakierowanego na zapewnienie bezpieczeństwa bez konieczności wyrażenia zgody przez osobę w sytuacji zagrożenia,
4. Osoby korzystające z usług PIK mają prawo do składania skarg i wniosków do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.
5. Pracą  PIK koordynuje zatrudniony pedagog we współpracy z pracownikiem socjalnym.
6. Praca pozostałych specjalistów wykonywana jest na podstawie umowy o świadczenie usług, do której stosuje się umowę zlecenie zgodnie z ustawą – Kodeks cywilny.
7. Do zadań pedagoga należy koordynowanie pracą specjalistów i zespołów interdyscyplinarnych w celu prawidłowego wykonywania zadań, które są realizowane przede wszystkim przez zespól specjalistów.
8. PIK współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej.
9. PIK czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Szczegółowy plan pracy i pełnienia dyżurów w PIK,  ustala Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w Regulaminie pracy i podaje do publicznej wiadomości.
10. Zakres i czas korzystania z pomocy PIK jest indywidualnie określony dla każdego klienta.

Aktualności

💞 Dzisiaj 12 czerwca 2024r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie Starostów Powiatu Kościerskiego Pana Grzegorza Zabrockiego i Alicji Żurawskiej

Czytaj więcej »

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 17.06.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content