Projekt : KOŚCIERSKA MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

Otwarcie Specjalnego Młodzieżowego Klubu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zainicjowało realizację przez Powiat Kościerski projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspófinansowanego z EFS Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020), Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Uroczyste otwarcie Klubu odbyło się w czwartek 13 lutego br. Projekt realizują Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kościerzynie.

Odbiorcami projektu są wychowankowie SOSW i PCPR, łącznie 40 osób w dwóch etapach w tym przynajmniej 20 osób z niepełnosprawnościami w ostatnich latach danego etapu edukacji. Okres realizacji projektu to 20 miesięcy. Celem działalności Specjalnego Klubu Młodzieżowego jest stworzenie młodzieży w wieku od 15 do 25 lat warunków do wyrównywania szans edukacyjnych, wychowawczych i społecznych. Klub oferuje stałe wsparcie opiekuna, psychologa i doradcy zawodowego, którzy będą inicjować działania SKM. Działania te będą zgodne z utworzonym dla uczestników IPD czyli będą prowadzić do najefektywniejszego rozwoju kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. SKM będzie otwarty 4 dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych. Drugim etapem projektu za który jest odpowiedzialny PCPR jest przygotowanie i realizacja warsztatów rozwijających kompetencje społeczne w środowisku zgodnie z zindentyfikowanymi potrzebami i predyspozycjami ujętymi w indywidualnej ścieżce wsparcia każdego uczestnika. Zakłada się udział młodzieży działaniach wolontarystycznych, warsztaty informacyjne i poznawcze w naturalnym środowisku oraz wyjazdy integracyjne. Realizacja projektu ma za zadanie ułatwić młodym ludziom dostęp do usług rynku pracy i przezwyciężyć bariery w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Aktualności

💞 Dzisiaj 12 czerwca 2024r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie Starostów Powiatu Kościerskiego Pana Grzegorza Zabrockiego i Alicji Żurawskiej

Czytaj więcej »

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 17.06.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content