Projekt : KOŚCIERSKA MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

Otwarcie Specjalnego Młodzieżowego Klubu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zainicjowało realizację przez Powiat Kościerski projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspófinansowanego z EFS Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020), Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Uroczyste otwarcie Klubu odbyło się w czwartek 13 lutego br. Projekt realizują Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kościerzynie.

Odbiorcami projektu są wychowankowie SOSW i PCPR, łącznie 40 osób w dwóch etapach w tym przynajmniej 20 osób z niepełnosprawnościami w ostatnich latach danego etapu edukacji. Okres realizacji projektu to 20 miesięcy. Celem działalności Specjalnego Klubu Młodzieżowego jest stworzenie młodzieży w wieku od 15 do 25 lat warunków do wyrównywania szans edukacyjnych, wychowawczych i społecznych. Klub oferuje stałe wsparcie opiekuna, psychologa i doradcy zawodowego, którzy będą inicjować działania SKM. Działania te będą zgodne z utworzonym dla uczestników IPD czyli będą prowadzić do najefektywniejszego rozwoju kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. SKM będzie otwarty 4 dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych. Drugim etapem projektu za który jest odpowiedzialny PCPR jest przygotowanie i realizacja warsztatów rozwijających kompetencje społeczne w środowisku zgodnie z zindentyfikowanymi potrzebami i predyspozycjami ujętymi w indywidualnej ścieżce wsparcia każdego uczestnika. Zakłada się udział młodzieży działaniach wolontarystycznych, warsztaty informacyjne i poznawcze w naturalnym środowisku oraz wyjazdy integracyjne. Realizacja projektu ma za zadanie ułatwić młodym ludziom dostęp do usług rynku pracy i przezwyciężyć bariery w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnym kursie online z obsługi smartfona: „Mój pierwszy smartfon – jak zacząć korzystać ze smartfonu i wykorzystywać jego funkcjonalności na

Czytaj więcej »
Skip to content