PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Podstawowym celem programu jest powstrzymanie przemocy domowej poprzez edukację i korygowanie nieprawidłowych zachowań osób stosujących przemoc oraz kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec drugiego człowieka, odpowiedzialności za swoje decyzje.

Program spełnia rolę pomocniczą w szeregu oddziaływań skierowanych do osób stosujących przemoc, jego efektywność jest uzależniona od woli i motywacji uczestnika.

Program kierowany jest do osób stosujących przemoc, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w tym  w szczególności:

  • osób, skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa
    w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowych terapii;
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość
    o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Program ma charakter edukacyjno – korekcyjny. Część edukacyjna skoncentrowana jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę korzystania ze wsparcia społecznego.

Program realizowany jest w formie zajęć indywidualnych opartych na diagnozie psychologicznej, oraz spotkań grupowych. Organizatorem programu jest PCPR w Kościerzynie, program finansowany jest ze środków z budżetu państwa. Prowadzony jest ciągły nabór do uczestnictwa w programie poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny z Punktem Interwencji Kryzysowej. Zajęcia dla uczestników są nieodpłatne, po indywidualnej diagnozie przybierają formę spotkań grupowych w wymiarze 60 godzin zajęć dydaktycznych. Program przewidziany jest do realizacji w miesiącach wrzesień – grudzień.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 15.07.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content