„PIECZA ZASTĘPCZA – dziś i perspektywy”

„PIECZA ZASTĘPCZA – dziś i perspektywy”

13 października br. odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek pomocy społecznej z Powiatu Kościerskiego. Tematem spotkania była piecza zastępcza. Uczestnicy spotkania podjęli się próby podsumowania obecnego stanu realizacji zadań jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którymi są między innymi Ośrodki Pomocy Społecznej i PCPR.

Jak wiadomo wszystkim specjalistom pracującym w systemie pomocy społecznej piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Odebranie dziecka i umieszczenie w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Wyjątkiem są działania w trybie interwencyjnym, gdy dziecko jest w sytuacji kryzysowej i zagrożone jest jego życie lub zdrowie. Priorytetem powinno być umieszczanie dziecka w rodzinnopodobnych formach pieczy, a skierowanie do instytucjonalnych form pieczy powinno być ostatecznością.  

Piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej lub instytucjonalnej. Intencją ustawodawcy w tym zakresie jest, aby piecza zastępcza miała charakter tymczasowy z dążeniem – poprzez działania wspierające – do możliwie jak najszybszego powrotu dziecka do rodziny naturalnej, a jeżeli jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka.

Analiza z ostatnich lat w naszym Powiecie wskazuje, że umieszczanie dzieci w instytucjonalnej pieczy jest na stałym poziomie, natomiast w rodzinach zastępczych jest różna i niestabilna. Statystyka ostatnich lat pokazała, że 2021 był rokiem, gdzie umieszczeń dzieci w pieczy było najwięcej. Oczywiście znaczący wpływ i rolę na wysokie  statystyki miał trwający stan  epidemii.  

Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad przyczynami zwiększonej liczby występujących problemów, jak im zapobiegać oraz możliwościami instytucji pomocowych w zakresie pozyskiwania nowych kandydatów na rodziny zastępcze. Jak można zapobiegać, jakie posiadamy zasoby środowiskowe lub jakie są możliwości wykorzystywania i skuteczności wprowadzania usług społecznych o charakterze niematerialnym, które są głównie dedykowane osobom, rodzinom i społeczności lokalnej, bazują na potencjale, wiedzy, doświadczeniu i zasobach środowiska lokalnego, a ich celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców.  Spotkanie było owocne i padło dużo propozycji wsparcia.

Dyrektor PCPR serdecznie dziękuję za poświęcony czas i otwartość na wspólne rozwiązywanie problemów związanych z potrzebą zabezpieczania dzieciom opieki z  terenu naszego powiatu. 

Aktualności

„Kurs Na Samodzielność 2024”

Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły letniej projektu „Kurs Na Samodzielność 2024”. Projekt przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content