PCPR Kościerzyna – Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin.

Do zadań realizowanych przez PCPR należy między innymi:

 1. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
 2. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nim skierowanych osób.
 3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie:
  • placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i rodzinnego,
  • placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym – świetlice i ogniska środowiskowe,
  • tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie
 4. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.
 5. Opieka nad pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych udzielanie pomocy finansowej z tytułu kontynuowania nauki oraz usamodzielnienia.
 6. Przygotowywanie i szkolenie rodzin zastępczych.
 7. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz kierowanie osób wymagających wsparcia w tym zakresie.
 8. Zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
 9. Doradztwo metodyczne dla kierowników ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również:

 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
  • organizowanie pomocy w zakresie dofinansowania do:
   • turnusów rehabilitacyjnych,
   • sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
   • likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się,
   • zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • prowadzenie wypożyczalni sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego,
  • realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej poprzez:
   • udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
   • przystosowanie tworzonych lub istniejących miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • przygotowywanie i organizowanie imprez integracyjnych,
  • dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  • działania związane z realizacją powiatowego programu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Pomoc uchodźcom.
 3. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.
 4. Opracowywanie programów celem pozyskiwania środków.
 5. Opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspieranie osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.
 6. Prowadzenie Punktu Poradnictwa Rodzinnego.

Do zadań PCPR należy także współpraca ze wszystkimi jednostkami, które w zakresie swych zainteresowań mają rodzinę: pomoc dla niej, poprawę relacji w rodzinie, przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu, pomoc dla niepełnosprawnych i ich rodzin.

Aktualności

AKTYWNY SAMORZĄD 2024

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie  informuje, iż rusza nabór składania wniosków w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną

Czytaj więcej »

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza do aplikowania na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza do aplikowania na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej https://pcprkoscierzyna.bip.net.pl/kategorie/49-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-pcpr-koscierzyna/artykuly/161-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-koordynatora-rodzinnej-pieczy-zastepczej-pcpr-koscierzyna?lang=PL

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content