Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera

Powiat Kościerski w oparciu o art. 33 ust.2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, ze zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6, Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nabór partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie w Konkursie Nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20, ogłoszonym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego.

  1. Zaproszenie do złożenia oferty na: otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania realizacji projektu dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6, Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego Wnioskodawcą (Partnerem Wiodącym/Liderem projektu) jest Powiat Kościerski za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

2. Cel partnerstwa: wspólne przygotowanie i realizacja projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie:

1) Projektów ukierunkowanych na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej.

3. Zamawiający: Powiat Kościerski z siedzibą: 83-400 Kościerzyna, ul. 3-Maja 9c.

4. Adres do korespondencji:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. I. Krasickiego 4,

tel. 58 6865005, faks 586865005,

e-mail: pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl. 

5. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać:

1) w zamkniętej kopercie z adnotacją: Otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6, Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

2) osobiście lub drogą pocztową na adres siedziby wskazany w pkt. 4 powyżej, w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie;

3) w terminie do 28 lutego 2020 r. do godz.12.00 (decyduje data wpływu); w przypadku zgłoszenia oferty po wskazanym wyżej terminie, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

6. Informacje ogólne/pozostałe; Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres, o którym mowa w ust.4 powyżej.

7. Załączniki: 1) Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Ogłoszenie o naborze na partnera projektu

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnym kursie online z obsługi smartfona: „Mój pierwszy smartfon – jak zacząć korzystać ze smartfonu i wykorzystywać jego funkcjonalności na

Czytaj więcej »
Skip to content