NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PRACY NA STANOWISKU PSYCHOLOGA w ZESPOLE RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: 01 maja 2023 r.

Wymiar czasy pracy: 3/4 etatu

Miejsce świadczenia pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz teren Powiatu Kościerskiego

DO NABORU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA SPEŁNIA :

– określone w art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, – prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 08.06.2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;

– doświadczenie zawodowe,

-ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

1.znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych

2.sumienność, odpowiedzialność, systematyczność,

3.umiejętność organizacji pracy własnej,

4.umiejętność pracy w zespole,

5.komunikatywność i kultura osobista,

6.znajomość ustaw:

•ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

•ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, •ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

•ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1.prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,

2.sporządzanie opinii psychologicznych dzieci,

3.prowadzenie warsztatów dla rodzin zastępczych mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji,

4.prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,

5.podejmowanie współpracy z instytucjami, jak np. sądem, szkołami w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną,

6.prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań,

7.udzielanie konsultacji i wsparcia pracownikom zespołu ds. Rodzinnej pieczy zastępczej w celu wsparcia środowiska rodzinnego.

8.prowadzenie konsultacji, poradnictwa i terapii z osobami sprawującymi pieczę zastępczą oraz z dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych,

9.udział w dokonywaniu okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,

10.sporządzanie diagnozy psychofizycznej dzieci przyjętych do pieczy zastępczej,

11.inne zadania psychologa wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

1.praca z klientem,

2.praca na terenie powiatu i w siedzibie pracodawcy

3.praca przy komputerze poniżej 4 h

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.list motywacyjny,

2.życiorys (CV),

3.kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

5.oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6.podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Życiorys (CV) powinien być opatrzony klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie , ul. Krasickiego 4 lub doręczone listownie w terminie do dnia 21 kwietnia 2023 r. do godz. 14:00.

Osoby zakwalifikowane zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie.

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 686 50 05

Aktualności

AKTYWNY SAMORZĄD 2024

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie  informuje, iż rusza nabór składania wniosków w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną

Czytaj więcej »

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza do aplikowania na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza do aplikowania na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej https://pcprkoscierzyna.bip.net.pl/kategorie/49-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-pcpr-koscierzyna/artykuly/161-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-koordynatora-rodzinnej-pieczy-zastepczej-pcpr-koscierzyna?lang=PL

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content