NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PRACY NA STANOWISKU PSYCHOLOGA w ZESPOLE RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: 01 stycznia 2020 r.

Wymiar czasy pracy: 3/4 etatu

Miejsce świadczenia pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz teren Powiatu Kościerskiego

DO NABORU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA SPEŁNIA :

– określone w art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, – prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 08.06.2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;

– 2-letnie doświadczenie zawodowe,

-ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

1.znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych

2.sumienność, odpowiedzialność, systematyczność,

3.umiejętność organizacji pracy własnej,

4.umiejętność pracy w zespole,

5.komunikatywność i kultura osobista,

6.znajomość ustaw:

•ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

•ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, •ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

•ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1.prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,

2.sporządzanie opinii psychologicznych dzieci,

3.prowadzenie warsztatów dla rodzin zastępczych mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji,

4.prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,

5.podejmowanie współpracy z instytucjami, jak np. sądem, szkołami w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną,

6.prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań,

7.udzielanie konsultacji i wsparcia pracownikom zespołu ds. Rodzinnej pieczy zastępczej w celu wsparcia środowiska rodzinnego.

8.prowadzenie konsultacji, poradnictwa i terapii z osobami sprawującymi pieczę zastępczą oraz z dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych,

9.udział w dokonywaniu okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,

10.sporządzanie diagnozy psychofizycznej dzieci przyjętych do pieczy zastępczej,

11.inne zadania psychologa wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

1.praca z klientem,

2.praca na terenie powiatu i w siedzibie pracodawcy

3.praca przy komputerze poniżej 4 h

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.list motywacyjny,

2.życiorys (CV),

3.kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

5.oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6.podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Życiorys (CV) powinien być opatrzony klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie , ul. Krasickiego 4 lub doręczone listownie w terminie do dnia 16 grudnia 2020 r. do godz. 14:30.

Osoby zakwalifikowane zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie.

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 686 50 05

Aktualności

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie uprzejmie informuje, że w dniu 25 listopada 2022 r.  z przyczyn technicznych PCPR będzie zamknięte. Klientów prosimy

Czytaj więcej »
Skip to content