NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PRACY NA STANOWISKU PSYCHOLOGA w ZESPOLE RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: 01 maja 2023 r.

Wymiar czasy pracy: 3/4 etatu

Miejsce świadczenia pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz teren Powiatu Kościerskiego

DO NABORU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA SPEŁNIA :

– określone w art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, – prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 08.06.2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;

– doświadczenie zawodowe,

-ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

1.znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych

2.sumienność, odpowiedzialność, systematyczność,

3.umiejętność organizacji pracy własnej,

4.umiejętność pracy w zespole,

5.komunikatywność i kultura osobista,

6.znajomość ustaw:

•ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

•ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, •ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

•ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1.prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,

2.sporządzanie opinii psychologicznych dzieci,

3.prowadzenie warsztatów dla rodzin zastępczych mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji,

4.prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,

5.podejmowanie współpracy z instytucjami, jak np. sądem, szkołami w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną,

6.prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań,

7.udzielanie konsultacji i wsparcia pracownikom zespołu ds. Rodzinnej pieczy zastępczej w celu wsparcia środowiska rodzinnego.

8.prowadzenie konsultacji, poradnictwa i terapii z osobami sprawującymi pieczę zastępczą oraz z dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych,

9.udział w dokonywaniu okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,

10.sporządzanie diagnozy psychofizycznej dzieci przyjętych do pieczy zastępczej,

11.inne zadania psychologa wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

1.praca z klientem,

2.praca na terenie powiatu i w siedzibie pracodawcy

3.praca przy komputerze poniżej 4 h

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.list motywacyjny,

2.życiorys (CV),

3.kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

5.oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6.podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Życiorys (CV) powinien być opatrzony klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie , ul. Krasickiego 4 lub doręczone listownie w terminie do dnia 21 kwietnia 2023 r. do godz. 14:00.

Osoby zakwalifikowane zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie.

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 686 50 05

Aktualności

💞 Dzisiaj 12 czerwca 2024r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie Starostów Powiatu Kościerskiego Pana Grzegorza Zabrockiego i Alicji Żurawskiej

Czytaj więcej »

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 17.06.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content