Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych polegających na świadczeniu usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z terenu Powiatu Kościerskiego w 2020 roku.

1. Powiat Kościerski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych polegających na świadczeniu usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z terenu Powiatu Kościerskiego w 2020 roku.

2. Reprezentantami organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w § 2, mogą być osoby, które nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (członek Komisji Konkursowej podlega wykluczeniu z prac Komisji Konkursowej na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie.

3. Spośród złożonych zgłoszeń Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, wyłoni dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej uwzględniając w szczególności wskazane w zgłoszeniu rekomendacje, przydatne podczas prac Komisji Konkursowej.

4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Posiedzenia Komisji Konkursowej odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4, w godzinach pracy Centrum

5. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz winien być podpisany przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego oraz przez zgłoszonego kandydata. Wypełniony oryginał formularza należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 83-400 Kościerzyna, ul. Krasickiego 4, (pokój nr 18) w terminie do 13 marca 2020 r. do godz. 12.00(decyduje data wpływu do Centrum).

6. Zgłoszenia, które wpłyną po w/w terminie i/lub zgłoszenia nie będące oryginałem i/lub podpisane niezgodnie z reprezentacją organizacji, nie będą brane pod uwagę.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnym kursie online z obsługi smartfona: „Mój pierwszy smartfon – jak zacząć korzystać ze smartfonu i wykorzystywać jego funkcjonalności na

Czytaj więcej »
Skip to content