Mieszkanie chronione treningowe dla osób usamodzielnianych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że Powiat Kościerski dysponuje ofertą wsparcia w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym, przeznaczoną dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na terenie Powiatu Kościerskiego funkcjonuje 1 mieszkanie chronione dla maksymalnie
3  osób usamodzielnianych.

Mieszkania chronione treningowe jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby usamodzielniane, przy wsparciu pracownika socjalnego, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną.

Mieszkanie chronione treningowe jest wyposażone w niezbędne meble i podstawowy sprzęt

gospodarstwa domowego. Za mieszkanie chronione odpowiedzialny jest opiekun mieszkania wyznaczony przez Dyrektora PCPR, a pracownik socjalny odpowiada za pracę socjalną
z osobą usamodzielnianą i osobami bliskimi osobie w tym z opiekunem usamodzielnienia.

Pobyt w mieszkaniu chronionym (cel pobytu):

• umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności   prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia,

• pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego     wchodzenia w relacje społeczne,

• stwarza możliwości w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji   zawodowych, poszukiwania pracy i pozyskania samodzielnego mieszkania,

• stwarza możliwości do nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych itp. – przy wsparciu osób wspomagających usamodzielnianego,

• rozwija umiejętności planowania i wykorzystywania czasu wolnego,

• umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie,

• uczy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań,

• umożliwia nabycie realnego postrzegania rzeczywistości.

Kto może zamieszkać w mieszkaniu chronionym?

• mieszkania chronione przeznaczone są dla osób usamodzielnianych zdolnych do samodzielnego  funkcjonowania przy wsparciu pracownika socjalnego wykonującego pracę socjalną nie posiadający czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

• o pobyt w mieszkaniu chronionym mogą ubiegać się osoby usamodzielniane pod warunkiem, że umieszczenie w rodzinie zastępczej lub skierowanie na pobyt całodobowy do placówki opiekuńczo – wychowawczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu oraz zamierzające

    się osiedlić na terenie Powiatu Kościerskiego,

• warunkiem zamieszkania w mieszkaniu chronionym treningowym jest realizacja przez osobę usamodzielnianą zapisów Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej
i zatwierdzonego przez Dyrektora PCPR w Kościerzynie, w szczególności w zakresie kontynuowania nauki,

• z ubiegania się o pobyt w mieszkaniu zostają wykluczone osoby pozostające w związku małżeńskim.

Tryb rekrutacji mieszkańców:

1. Wniosek o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

2.Podstawą do wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu do mieszkania chronionego treningowego stanowi:

a) wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do mieszkania chronionego treningowego,

b) rodzinny wywiad środowiskowy.

Skierowanie następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej na czas określony.

Odpłatność:

Pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym jest odpłatny, a wysokość opłaty ustalana jest każdorazowo w decyzji administracyjnej na warunkach określonych uchwałą Rady Powiatu w Kościerskiego sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym.

Bliższych informacji udzielają pracownicy PCPR w Kościerzynie pokój 16 Kościerzyna ul. Krasickiego 4 lub tel. 058 686 50 05 w. 30 lub 28.

Aktualności

„Kurs Na Samodzielność 2024”

Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły letniej projektu „Kurs Na Samodzielność 2024”. Projekt przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content