Mieszkania treningowe dla osób opuszczających pieczę zastępczą

Zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2023, poz. 901 ze zm.)  osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki,
w szczególności […] osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej […] może być przyznane wsparcie
w mieszkaniu treningowym, przy czym zgodnie z ustawowym zapisem – w zależności od celu udzielania wsparcia – mieszkania prowadzone są jako mieszkania treningowe lub mieszkania wspomagane, a pobyt w mieszkaniu jest na czas określony (tj. czasowy).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że Powiat Kościerski dysponuje ofertą wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków w postaci pobytu
w mieszkaniu treningowym, przeznaczoną dla osób usamodzielnianych, opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.  

Mieszkania treningowe

Mieszkanie treningowe dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,usamodzielnianych w wieku od 18 do 25 roku życia zostało utworzone w celu wsparcia procesu usamodzielnienia osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo wychowawcze oraz
w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia.

Mieszkanie przeznaczone jest dla osób usamodzielnianych z terenu powiatu kościerskiego, które potrzebują wsparcia ze względu na trudną sytuację życiową.

Mieszkanie treningowe przygotowuje osoby tam przebywające, pod opieką pracownika socjalnego, do prowadzenia niezależnego życia poprzez zapewnienie warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Mieszkanie treningowe dla usamodzielniających się wychowanków jest alternatywą dla instytucjonalnych form pomocy. Wsparcie w wykonywaniu codziennych obowiązków połączone z treningiem umiejętności społecznych może pozwolić osobom na całkowite usamodzielnienie.

Na terenie Powiatu Kościerskiego funkcjonuje 1 mieszkanie treningowe dla maksymalnie
2 osób.

Mieszkanie  treningowe jest wyposażone w niezbędne meble i podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego. Za mieszkanie treningowe odpowiedzialny jest opiekun mieszkania wyznaczony przez Dyrektora PCPR, a pracownik socjalny odpowiada za pracę
z osobą usamodzielnianą i osobami bliskimi wychowankowi w tym z opiekunem usamodzielnienia.

Cel i przeznaczenie Mieszkania treningowego

Pobyt w mieszkaniu treningowym zapewnia:

1) usługi bytowe;

2) pracę socjalną, o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3) naukę w obszarze;

 • rozwijania lub utrwalania niezależności,
 • sprawności w zakresie samoobsługi.
 • pełnienia ról społecznych  w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia.

W mieszkaniu  treningowym zapewnia się usługi polegające na nauce rozwijania lub utrwalania umiejętności praktycznych, służących prowadzeniu niezależnego życia w zakresie:

 1. samoobsługi;
 2. zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w tym przygotowania posiłków;
 3. efektywnego zarządzania czasem;
 4. efektywnego zarządzania finansami;
 5. prowadzenia gospodarstwa domowego;
 6. załatwiania spraw osobistych i urzędowych;
 7. utrzymywania więzi rodzinnych;
 8. rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i rozwijania autonomii decyzyjnej;
 9. uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej;
 10. poszukiwania pracy oraz utrzymywania zatrudnienia.

Zasady pobytu w Mieszkaniu treningowym

O pomoc w formie pobytu w Mieszkaniu treningowym ubiegać się mogą osoby opuszczające pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, spełniające łącznie następujące warunki:

 1. ich umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu;
 2. ukończyły 18 rok życia, nie ukończyły 25 roku życia;
 3. podlegają procedurze usamodzielnienia,
 4.   nie pozostają w związku małżeńskim;
 5. nie są uzależnione od środków odurzających;
 6. miejscem ich osiedlenia się jest powiat kościerski;
 7. nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwa
  z winy umyślnej;
 8. zdolnych do samodzielnego  funkcjonowania przy wsparciu pracownika socjalnego wykonującego pracę socjalną,

Pobyt w Mieszkaniu treningowym przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się
o skierowanie do uzyskania wsparcia w postaci pobytu w Mieszkaniu oraz po sporządzeniu protokołu.

 1. Decyzja kierująca na pobyt w Mieszkaniu określa czas pobytu w Mieszkaniu oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę, której przyznano pobyt w mieszkaniu treningowym.
 2. Decyzja wydana jest po dokonaniu ustaleń między pracownikiem socjalnym  PCPR w Kościerzynie, a osobą ubiegającą się o pobyt w Mieszkaniu zwanych dalej „kontraktem mieszkaniowym”.
 3. Uzgodnienia, o których  mowa  powyżej  dotyczą:
 4. celu  pobytu;
 5. okresu  pobytu;
 6. rodzaju  i zakresu świadczonego wsparcia;
 7. odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia;
 8. poziom partycypacji w kosztach udzielonego wsparcia przez podmiot kierujący do tej formy wsparcia, jeżeli nie jest to podmiot prowadzący Mieszkanie treningowe;
 9. uprawnienia osoby korzystającej ze wsparcia, w tym prawa do prywatności
  i intymności, indywidualizacji i dostosowania do potrzeb pomocy, wyborów
  i samostanowienia, a także włączenia społecznego;
 10. sposób zgłaszania planowanej nieobecności w Mieszkaniu treningowym;
 11. zobowiązanie się osoby ubiegającej się o pobyt w Mieszkaniu treningowym do przestrzegania regulaminu pobytu w mieszkaniu treningowym;
 12. zasady i sposób realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia;
 13. w przypadku gdy stan osoby wskazuje na brak możliwości usamodzielnienia, programu usamodzielnienia nie sporządza się; 
 14. skutki nieprzestrzegania postanowień, o których mowa w pkt f–h;
 15. zasad i sposobu realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia osoby.
 • Okres, na jaki przydzielone jest miejsce w Mieszkaniu zależy od indywidualnej sytuacji osoby i możliwości zaspokojenia potrzeby mieszkania we własnym zakresie.
 • Prawo do zamieszkania w Mieszkaniu przysługuje wyłącznie osobom wymienionym w decyzji administracyjnej.

Odpłatność:

Pobyt w mieszkaniu treningowym jest odpłatny, a wysokość opłaty ustalana jest każdorazowo w decyzji administracyjnej na warunkach określonych uchwałą Rady Powiatu Kościerskiego
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym. Odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym nie ponoszą jedynie osoby, których dochód nie przekracza odpowiedniego kryterium dochodowego, które od 01.01.2022 r. wynosi tj.

600,00 zł. – kryterium dochodowe na osobę w rodzinie,

776,00 zł. – kryterium dochodowe ustalone dla osoby samotnie gospodarującej.

Bliższych informacji udzielają pracownicy PCPR w Kościerzynie pokój 16, Kościerzyna ul. Krasickiego 4 lub tel. 058 686 50 05 w. 30 lub 28.

Uchwała Nr LVI/3/2024 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym oraz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. https://koscierzyna.e-bip.eu/upload/pliki/U.R.LVI.3.2024.pdf

Zarządzenie Nr 25/2023 Dyrektora PCPR z dnia 31 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w mieszkaniu treningowym przy PCPR w Kościerzynie (PDF).

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 15.07.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content