Komunikat Stowarzyszenia na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu

W związku z trudną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, pragniemy wspomóc Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu w zaopatrzeniu w dodatkowe zasoby odzieży ochronnej m.in. maseczki, rękawiczki, przyłbice itp. Dlatego też zwracamy się do Państwa – do naszych Przyjaciół, na których zawsze mogliśmy liczyć. Prosimy o nawet najdrobniejsze kwoty. Ewentualne wpłaty można przekazywać na numer konta Stowarzyszenia: 26 8147 0002 2600 0882 2000 0010 – Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu, Cisewie 35; 83-440 Karsin.

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

dla darczyńców  na rzecz Stowarzyszenia

W związku z dokonaniem przez Państwa przelewu i przekazaniem darowizny dla Stowarzyszenia Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu nr KRS – 0000312074, stało się ono Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego, inne dane zawarte w tytule wpłaty. Z Administratorem można się skontaktować listownie na adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu, Cisewie 35, 83-440 Karsin,  za pomocą poczty e-mail:  dps.cisewie@powiatkościerski.pllub telefonicznie:  58 687 31 19.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi księgowej przekazanej darowizny a podstawą prawną jest wykonanie obowiązku ciążącego na Administratorze w zakresie zobowiązań podatkowych i rachunkowych w związku z art. 2 ust. 1; art.74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) – dalej: ustawa oraz art. 26  ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387).

Dane przekazali  Państwo dobrowolnie dokonując przelewu bankowego. Nie będą one profilowane ani nie będą podstawą zautomatyzowanej decyzji.

Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa, organy kontrolujące działalność Administratora a także podmiot świadczący usługi Rachunkowe, z którym Administrator zawarł umowę powierzenia danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą – 5 lat licząc od dnia 1 stycznia następnego roku, w którym uzyskano darowiznę.  Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2,

00-193  Warszawa.

W przypadku, gdy zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw oraz we wszystkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu  z Administratorem.

Aktualności

💞 Dzisiaj 12 czerwca 2024r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie Starostów Powiatu Kościerskiego Pana Grzegorza Zabrockiego i Alicji Żurawskiej

Czytaj więcej »

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 17.06.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content