Jesteś cudzoziemcem poszukującym ochrony w Polsce? Twoje prawa w zakresie zatrudnienia.

Kiedy cudzoziemiec poszukujący ochrony w Polsce może pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę?

Bez zezwolenia możesz pracować jeśli:

·         posiadasz status uchodźcy,

·         udzielono ci ochrony uzupełniającej,

·         posiadasz zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,

·         posiadasz zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej,

·         korzystasz z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej,

·         posiadasz ważne zaświadczenie, że sprawa dotycząca udzielenia ochrony międzynarodowej nie została zakończona w terminie 6 miesięcy i opóźnienie nie nastąpiło z twojej winy.

WAŻNE: Cudzoziemiec, który oczekuje na przyznanie statusu nie może pracować. Pracę (bez zezwolenia) może podjąć dopiero gdy uzyska jeden z wyżej wymienionych tytułów pobytowych.

Kiedy cudzoziemiec poszukujący ochrony w Polsce może skorzystać ze wsparcia urzędu pracy?

Aby otrzymać kompleksową pomoc z urzędu pracy w znalezieniu pracy w Polsce musisz się zarejestrować jako osoba bezrobotna. W Polsce jest 340 urzędów pracy, w których istnieje możliwość rejestracji uwzględniając miejsce zamieszkania. Listę (wyszukiwarkę) urzędów znajdziesz na stronie:  https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu.

Ważne! Osoba ewakuowana z Islamskiej Republiki Afganistanu będzie mogła zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny, po uzyskaniu:

·         statusu uchodźcy;

·         ochrony uzupełniającej;

·         zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

·         zgody na pobyt tolerowany;

·         ochrony czasowej (jeżeli UE uruchomi tę procedurę).

Rejestracja w urzędzie pracy – i co dalej?

Po rejestracji w urzędzie pracy możesz być objęty wsparciem na takich samych zasadach jak obywatel Polski. Podlegasz również ubezpieczeniu zdrowotnemu, co daje ci możliwość bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej.

Po rejestracji w urzędzie pracy  zaopiekuje się tobą wyznaczony pracownik, który stanie się twoim doradcą. Przeprowadzi on rozmowę w celu ustalenia twojej aktualnej sytuacji zawodowej i społecznej, twoich predyspozycji, kwalifikacji i potrzeb oraz możliwości podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Otrzymasz również informację na temat możliwości uznania posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, a także wymogów do podjęcia pracy w danym zawodzie.

jaką pomoc można uzyskać w urzędzie pracy?

Wybrane formy pomocy:

·                    Szkolenia z języka polskiego oraz szkolenia zawodowe w celu uzupełnienia, zdobycia  lub zaktualizowania kwalifikacji zawodowych. W trakcie szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości do 1489 zł miesięcznie.

·                    Staż – w przypadku konieczności zdobycia doświadczenia zawodowego (w trakcie stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1489 zł miesięcznie).

·                    Dotacja na założenie działalności gospodarczej.

·                    Zatrudnienie subsydiowane z Funduszu Pracy (np. w ramach prac interwencyjnych).

·                    Przygotowanie profesjonalnych dokumentów potrzebnych do aplikacji na stanowisko pracy –  przy wsparciu doradcy klienta.

·                    Pośrednictwo pracy: przedstawianie aktualnych ofert pracy, na które można aplikować, pomoc w nawiązywaniu kontaktu z pracodawcami, kierowanie na wolne stanowiska pracy.

W trakcie udzielania pomocy w aktywizacji zawodowej powiatowy urząd pracy współdziała z innymi instytucjami wspierającymi cudzoziemców w Polsce. To przede wszystkim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Urząd ds. Cudzoziemców, tłumacze języków obcych oraz organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą dla cudzoziemców. Współpraca ta jest jednym z warunków skutecznej aktywizacji zawodowej i integracji cudzoziemców na polskim rynku pracy.

Aktualności

💞 Dzisiaj 12 czerwca 2024r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie Starostów Powiatu Kościerskiego Pana Grzegorza Zabrockiego i Alicji Żurawskiej

Czytaj więcej »

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 17.06.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content