Informacja o zmianach w świadczeniu 500+ od 1 stycznia 2022 r.

Informujemy, iż 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981), która przewiduje między innymi zastąpienie dotychczasowych przepisów dotyczących dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisami dotyczącymi świadczenia wychowawczego i ustanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako organu realizującego świadczenie wychowawcze.

W związku z powyższym rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorowie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz dyrektorowie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych od 1 stycznia 2022 r. wnioski o przyznanie świadczenia mogą składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez PUE ZUS na formularzu SW-O: jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznych, na formularzu SW-D: jeśli jesteś dyrektorem:  placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Zgodnie z przepisem przejściowym – art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy z dnia 17 września 2021 r., w sprawach: dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 15 w brzmieniu dotychczasowym w których wnioski o ustalenie prawa do tych świadczeń zostały złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przepisy przejściowe oznaczają, że w sytuacji, gdy sprawujący pieczę zastępczą rodzic zastępczy lub dyrektor placówki złożył przed 1 stycznia 2022 r. wniosek o dodatek wychowawczy o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, to rozpatrzenie tego wniosku i wypłata przyznanego na jego podstawie świadczenia, to wciąż zadanie starosty na podstawie przepisów dotychczasowych. Dotyczyć to będzie także sytuacji, gdy np. rodzic zastępczy złożył wniosek o dodatek kilka lat temu, np. w 2016 r., a prawo do dodatku wychowawczego jest mu przedłużane z urzędu przez starostę co roku, na kolejne 12 miesięcy, w trybie art. 87 ust. 1b ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

W oparciu o przepisy dotychczasowe, starosta uwzględni fakt, że z dniem 1 czerwca 2022 r., z mocy prawa stracą moc decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 18 ust. 1 ustawy nowelizującej z dnia 17 września 2021 r.) i prawo do ww. dodatku ustali tylko do końca maja 2022 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z pracownikiem PCPR pod numerem telefonu (58) 686 50 05.

Link do strony ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnym kursie online z obsługi smartfona: „Mój pierwszy smartfon – jak zacząć korzystać ze smartfonu i wykorzystywać jego funkcjonalności na

Czytaj więcej »
Skip to content