Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie  zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie o stronie ma zastosowanie do strony www.pcprkoscierzyna.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o  dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje,  że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
 • pochodzą z różnych źródeł
 • są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt.
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 1. Niektóre materiały graficzne i zdjęcia nie mają w pełni dokładnych opisów.
 2. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 3. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

 

Oświadczenie sporządzono 2022-06-06

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-06-06

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia:

– zwiększenie/pomniejszenie tekstu,

– wysoki kontrast

– białe tło

– podkreślenie linków

– zmiana czcionki

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną:  Anna Malinowska  anna.malinowska@pcprkoscierzyna.pl .

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy

 

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy w Kościerzynie posiada jedno wejście dla klientów.

Wejście to posiada podjazd dla  wózków.

Recepcja znajduje się na wprost drzwi wejściowych na parterze budynków.

 

Na parterze budynku znajduję się łazienka dla osób niepełnosprawnych.

 

Pomieszczenia i korytarze na wyższych kondygnacjach są dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach.. Zapewniona jest poprzez schodołaz obsługiwany przez pracownika Centrum.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie posiada windy dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystentem i psem przewodnikiem.

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnej

 

Przy budynku wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

W recepcji można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i niedosłyszących.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content