Schronienie dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że Powiat Kościerski  zawarł porozumienie o współpracy z Caritas Archidiecezji Gdańskiej prowadzącym „Dom Samotnej Matki Caritas” w Matemblewie, przy ul. Matemblewskiej 67, 80-283 Gdańsk, dotyczące udostępnia w ramach posiadanych miejsc osobom dorosłym z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży z terenu Powiatu Kościerskiego całodobowego, okresowego miejsca  pobytu.

Porozumienie zawarto na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Zgodnie z § 5 Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz.U.2024 r., poz.169) osoba ubiegająca się o skierowanie do domu składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania.

Decyzję administracyjną o skierowaniu do domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Podstawę do wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu do domu stanowi:


1) wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu;

2) rodzinny wywiad środowiskowy;

3) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w domu w odniesieniu do wszystkich osób kierowanych do domu;

4) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka;

5) orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada;

6) opinia ośrodka, w którym złożono wniosek o skierowanie do domu, zawierająca uzasadnienie pobytu w domu.

Ośrodek Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Kościerskiego kompletuje dokumenty 
i w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku przesyła je do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie,  na podstawie których wystawiana jest decyzja administracyjna. Wydanie decyzji kierującej, poprzedzają uzgodnienia z „Domem Samotnej Matki Caritas”
w Matemblewie.

Koszt pobytu jednej skierowanej przez Powiat osoby wynosi: 70,00 zł. (dotyczy zarówno osoby dorosłej jak i dziecka).

Link do strony Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Dom Samotnej Matki Caritas w Matemblewie: https://www.caritas.gda.pl/placowki-cag/dom-samotnej-matki-caritas/

Uchwała Nr LVI/3/2024 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym oraz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.  (PDF)

Zarządzenie nr 7/2024 Starosty Kościerskiego z dnia 2 lutego 2024r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży  (PDF)

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 15.07.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content