300 + Dobry start

Przygotuj odpowiednie dane oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o świadczenie dobry start:

a. dane dzieci, na które wnioskujesz o świadczenie dobry start,

b. informacje o szkołach do których uczęszczają dzieci,

c. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo zajęć rewalidacyjno-wychowawczych albo orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez KRUS (dotyczy dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny, na który ubiegasz się o świadczenie dobry start, są w wieku od 21 do 24 lat),

d. zaświadczenie sądu opiekuńczego albo adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun faktyczny dziecka,

e. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun prawny dziecka,

f. zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy jeśli jesteś rodzicem zastępczym lub osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Jeśli składasz wniosek na siebie ponieważ jesteś osobą uczącą się, która jest pełnoletnia i nie pozostaje na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci albo z powodu pobierania od rodziców alimentów do wniosku załącz:

a. akty zgonu rodziców, a w przypadku gdy rodzice zmarli za granicą dołącz zagraniczne akty zgonu wraz z ich tłumaczeniem na język polski, w przypadku gdy akty zgonu zostały wystawione w państwie innym niż UE/EFTA albo

b. orzeczenie sądu o ustanowieniu alimentów od rodziców.

Jeśli składasz wniosek na siebie ponieważ jesteś osobą objętą programem usamodzielnienia, która opuszcza rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną do wniosku załącz zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o objęciu programem usamodzielnienia.

Jeśli składasz wniosek o świadczenie dobry start jako Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub Dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej wypełnij obowiązkowo dane placówki oraz załącz do wniosku zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w placówce, której jesteś Dyrektorem.

Wniosek nie zapisuje się automatycznie. Jeśli chcesz przerwać jego wypełnianie, możesz go zapisać. Zapisany przez Ciebie wniosek znajdziesz w zakładce Lista dokumentów lub Dokumenty robocze i w każdej chwili możesz do niego wrócić poprzez wybór opcji Edytuj.

Gdy wypełnisz i zapiszesz wniosek (wraz z ewentualnymi załącznikami), możesz go wysłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Do wysłania wniosku możesz wykorzystać: •

podpis profilem PUE (jest zupełnie darmowy i nie musisz instalować żadnego dodatkowego oprogramowania, ani korzystać z innych portali czy aplikacji),

• podpis profilem zaufanym,

• podpis osobisty (tzw. e-dowód),

• kwalifikowany podpis elektroniczny.

Więcej informacji na temat programu Dobry start znajdziesz na www.zus.pl oraz www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.

Aktualności

💞 Dzisiaj 12 czerwca 2024r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie Starostów Powiatu Kościerskiego Pana Grzegorza Zabrockiego i Alicji Żurawskiej

Czytaj więcej »

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 17.06.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content